Ova studija – koja je nedavno objavljena u ћurnalu Nutriciуn hospitalaria–otkriva da stanje uhranjenosti kod dece direktno zavisi od osobe koja im priprema obroke. Shodno tome, deca cije obroke priprema njihova majka imaju bolje stanje uhranjenosti nego deca koja ne jedu kod kuce. ,,Majka je clan porodice koji najbolje zna koje su potrebe za ishranom kod dece i najviљe zna o ishrani da bi pripremala obroke za decu’’, tvrde istraћivaci.

Studiju su sproveli istraћivaci sa Univerziteta u Granadi Marija Hoze Agilar Kordero (Marнa Josй Aguilar Cordero)i Emilio Gonzales Himenez (Emilio Gonzбlez Jimйnez) (Katedra za ishranu beba), Karmen Garsija Garsija (Carmen Garcнa Garcнa) (Laboratorija za fizicku antropologiju), Pedro Garsija Lopez (Pedro Garcнa Lуpez) (Katedra za statistiku), Karlos Alberto Padilja Lopez (Carlos Alberto Padilla Lуpez)i Dћudit Alvarez Fere (Judit Alvarez Ferre) (PAI istraћivacka grupa CTS-367 pokrajine Andaluzija) i Ester Ocete Ita (Esther Ocete Hita) (Katedra za pedijatriju).

718 dece iz Granade
Istraћivaci su studiju sproveli na uzorku od 718 dece љkolskog uzrasta izmedu 9 i 17 godina starosti iz 13 drћavnih i privatnih љkola u љpanskoj pokrajini Granada. Primenom antropometrickih merenja struka, kukova, ruku i butina,istraћivaci su ocenjivali teћinu, obim i indeks telesne mase (BMI) kod dece po starosnom dobu i polu.

Pored toga, istraћivaci sa Univerziteta u Granadi napravili su upitnik za procenu porodicnog okruћenja, ucestalosti konzumiranja odredenih vrsta hrane i fizicke aktivnosti dece. Cilj je bio da se ispita odnos izmedu porodicnog okruћenja, gojaznosti i povecane telesne teћine u detinjstvu.


Fizicka neaktivnost

Istraћivaci su utvrdili da postoji veza izmedu neaktivnog nacina ћivota i indeksa telesne mase. Statisticki znacajne razlike u indeksu telesne mase ustanovljene su izmedu dece koja su neaktivna i one sa zdravim navikama u pogledu fizicke aktivnosti.Utvrdeno je da љto se viљe vremena provodi u gledanju televizije, igranju video igara i pretraћivanju interneta, to je viљi indeks telesne mase.

Zakljucak istraћivaca jeste da je ,,izuzetno vaћno’’ promovisati i podsticati zdrave navike u okviru porodice; deca treba da igraju ,,tradicionalne igre’’ koje obicno podrazumevaju fizicku aktivnost. Zdrave navike i fizicka aktivnost su od suљtinskog znacaja za zdravlje dece.