Ukoliko vršite transakcije sa povezanim licima Vaša je zakonska obaveza da pripremite svu neophodnu dokumentaciju o transfernim cenama, da je predate i opravdate prilikom poreske kontrole! Novi Pravilnik o transfernim  cenama jasno uređuje formu i sadržinu dokumentacije koja se podnosi uz poreski bilans, kao i izbor i način primene metode za utvrđivanje transfernih cena. Donošenjem novih propisa u praksi su ostala otvorena mnoga pitanja od suštinskog značaja! Sve Vaše nedoumice u vezi sa novim pravnim okvirom i problematikom transfernih cena u Vašem svakodnevnom radu biće razrešene na NOVOM INTERAKTIVNOM SEMINARU:

Transferne cene:

Zakonski okvir, izbor i primena metoda i obavezna dokumentacija Predavači: Mr Svetislav Kostić, asistent na Pravnom fakultetu BU i Direktor Poreskog i pravnog odeljenja Deloitte Serbia; Poreski savetnik Miloš Krstić, LL.M, advokatska kancelarija BDK Advokati

Seminar će biti održan u Konferencijskoj sali hotela Life Design
[http://staremail.net/link.php?M=4611081&N=632&L=258&F=T], Balkanska 18,
Beograd, 06.12.2013, od 10 do 14 h

Ovaj seminar Vam omogućava: Pojašnjenja nove zakonske regulative koja će predstaviti vrhunski stručnjaci. Sigurnost prilikom izbora i primene metode za utvrđivanje cena transakcija među povezanim licima. Interaktivnost sa predavačima i odgovore na Vaše nedoumice u vezi sa izradom dokumentacije Smernice za pripremu za poresku kontrolu i predstavljanje opravdanosti korišćenja transferne cene.

Zbog ograničenog broja učesnika, rezervišite svoje mesto do 26.11.2013!

Osigurajte svoje prisustvo na seminaru: pošaljite nam mejlom svoje i podatke firme i poslaćemo Vam profakturu, ili pošaljite nam faksom ili mejlom popunjenu narudžbenicu.

O PREDAVAČIMA:

Mr Svetislav Kostić, asistent na Pravnom fakultetu BU i Direktor Poreskog i pravnog odeljenja Deloitte Serbia Diplomirao je i magistrirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kao imalac Dean's Graduate Award, na New York University u SAD stekao je diplomu LL. M. u oblasti međunarodnog oporezivanja. Radi kao asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na predmetu Poresko pravo. Angažovan je u Poreskom i pravnom odeljenju Deloitte Serbia kao Direktor. Učestvovao je u nekoliko radnih grupa za izradu prednacrta poreskih zakona. Bio je deo tima prevodilaca OECD Smernica za transferne cene.

Poreski savetnik Miloš Krstić, LL.M, advokatska kancelarija BDK Advokati Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Master studije (LL.M.) iz oblasti međunarodnog i evropskog poreskog prava završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta Mastriht u Holandiji. Bio je deo tima prevodilaca OECD Smernica za transferne cene. Pridružio se kancelariji BDK Advokati u decembru 2012.