OKRUGLI STO "BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA: NOVINE I TRENDOVI"
Okruglli sto "BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA: NOVINE I TRENDOVI" se održava od 16h do 18.30h, a zatim sledi promocija knjige "Kako zloupotrebljavamo nauku i budućnost čovječanstva" (Akademska knjiga, Novi Sad, 2018). Okrugli sto sa promocijom knjige je u četvrtak, 10. maja 2018. od 19:30h do 20:30h u ogranku SANU za Novi Sad. Knjiga Svetac i grešnik je originalno filozofsko delo sa jasnom porukom čo večanstvu: „ukroti snagu tehnološkog skoka, ili će tehnološki skok ubiti civilizaciju”. Kroz neobičan eksperiment, putovanjem kroz vreme sa Alisom iz zemlje čuda, posmatra se i analizira planeta, njena istorija, živa bića koja je naseljavaju, njihova međusobna povezanost, prošlost, sadašnjost i budućnost. Prikazuje se iskonska ljudska priroda, iz perspektive evolucije, ona koju savremeni čovek najčešće ne vidi, ili ne želi da vidi, jer sebe doživljava kao superiorno biće i dominantnu snagu prirode. Knjiga je posebno posvećena fenomenu biološke socijalnosti i daje originalno filozofsko tumačenje: od devet miliona vrsta na planeti samo ljudi i insekti ispoljavaju najviši oblik socijalnog ponašanja, insekti su otkrili poljoprivredu 50 miliona godina pre ljudi, ona se još uvek odvija u savršenoj ekološkoj ravnoteži sa planetom, dok se ljudska poljoprivreda u trci za uvećanjem profita transformisala u tehnonauku generišući antropocensku epohu koja se na planeti već vidi kao novi geološki sloj. Opisani su rizici koje tehnonauka donosi: klimatske promene, masovno izumiranje bioloških vrsta, nuklearni i hemijski otpad, nove bolesti, rizik od gubitka kontrole nad modernim tehnologijama.

Predrag Slijepčević je predavač na Univerzitetu Brunel u Londonu. Njegova istraživanja fokusirana su na molekularnu organizaciju hromozoma (posebno njegovih završnih dijelova poznatih kao telomere), genetske mehanizme starenja i raka, filozofiju evolucije i filozofiju nauke. Obrazovanje je stekao u bivšoj Jugoslaviji. Neposredno pred tragični rat u Bosni i Hercegovini dobija tri stipendije u isto vrijeme: Fulbrajtovu stipendiju za jednogodišnji boravak na UCSF (University of California San Francisco), stipendiju Britanskog savjeta za boravak na univerzitetu „St. Andrews“ u Škotskoj i stipendiju Evropske unije Tempus za boravak na Univerzitetu Leiden u Holandiji. Odlučuje da ostane u Evropi i poslije stipendija u Škotskoj i Holandiji dobija posao na univerzitetu Kembridž, u laboratoriji koju je vodio professor ser Brus Ponder (Bruce Ponder), eminentni stručnjak za genetiku raka. Razvija ljubav prema telomerama, završnim krajevima hromozoma, te postaje jedan od vodećih britanskih stručnjaka u ovoj oblasti. Od 1998. godine radi na Univerzitetu Brunel u Londonu. Njegova istraživanja u poslednjih 20­ak godina finansiraju razne britanske i evropske istraživačke agencije. Objavio je preko 60 naučnih radova, nekoliko poglavlja u knjigama, učestvovao u nekoliko patenata i uredio knjigu Telomeres and Telomerase, koju je objavio švajcarski izdavač „Karger“ 2009. godine. Trenutno obavlja funkciju direktora doktorskih studija na Department of Life Sciences Univerziteta Brunel. Njegovu biografiju objavio je vodeći svjetski izdavač biografskih podataka „Marquis“ u izdanju „Who’s Who in the World“ za 1998. godinu.

Pozdravnu reč će imati akademik Stevan Pilipović i Bora Babić, direktorka Akademske knjige. O knjizi će govoriti:prof. dr Snežana Smederevac i autor. Organizatori promocije su Ogranak SANU u Novom Sadu i Akademska knjiga.

PROGRAM:
       
16.00 – 16.10 // Pozdrаvnа reč
Akаdemik Stevаn Pilipović
predsednik Ogrаnkа Srpske аkаdemije nаukа i umetnostiu Novom Sаdu
           
Izlаgаnjа:

16.10 – 16.30 // Prof. dr Elkа Stefаnovа, Univerzitet u Beogrаdu
"Biomаrkeri u neurodegenerаtivnimoboljenjimа - sаdаšnjost i budućnost"

16.30 – 16.50 // Prof. dr Predrаg Slijepčević, Univerzitet Brunel iz Londonа
"Zаšto stаrimo i kаko stаriti zdrаvije?"
           
16.50 – 17.10 // Prof. dr Silvаnа Andrić, Univerzitet u Novom Sаdu
"Mitohondrijаlnаbiogenezа kаo аdаptivni megаnizаm održаvаnjа homeostаze"   
       
17.10 – 17.30 // Prof. dr Snežаnа Smederevаc, Univerzitet u Novom Sаdu
"Bihejviorаlno genetičkа ispitivаnjа psiholoških fenomenа"
           
17.30 – 17.50 // Prof. dr Sergej Ostojić, Univerzitet u Novom Sаdu
"Molekulаrni vodonik u eksperimentаlnoj i kliničkoj medicini"
           
17:50 – 18:30 // Diskusijа

Moderаtor: prof. dr Sergej Ostojić

19:30 – 20:30 // PROMOCIJA KNJIGE

Održаvаnje okruglog stolа pomogаo Pokrаjinski sekretаrijаt zа visoko obrаzovаnje i nаučnoistrаživаčku delаtnost