SEMINAR JE NAMENJEN: pre svega stručnjacima u finansijskom i računovodstvenom sektoru i sektoru za ljudske resurse  koji se direktno ili indirektno bave obračunima zarada  i drugih primanja zaposlenih i svima  koji su na drugi način angažovani u obavljanju ovih poslova OSNOVNI CILJ ovog instruktivnog seminara je da kroz praktičan rad osposobi polaznike da kvalitetno i precizno urade obračun zarada, naknada i drugih primanja. Pored finansijskog, knjigovodstvenog i pravnog aspekta, biće detaljno prikazan i poreski tretman ovih isplata i način korišćenja aplikacije Poreske uprave i način elektronskog popunjavanja i dostavljanja PPP – PD poreske prijave nadležnim poreskim organima od 01.03.2014.

Merodavni predavači-praktičari ovu materiju će prikazati u vidu radionice, kroz konkretne praktične primere, što će biti od izuzetne koristi svima koji se bave ovom problematikom u privrednim društvima, bankama, osiguravajucim organizacijama, drugim oblicima organizovanja biznisa, javnim preduzećima, opštinama, državnim i drugim institucijama.

TEMATSKA PODRUČJA:

- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA I DOPRINOSA OD 01.03.2014.
- ZARADE, SA PRIMEROM  ELEKTRONSKOG POPUNJAVANJA PPP PD OBRASCA
- NAKNADA  ZARADE ZA VREME BOLOVANJA  DO 30 DANA, SA PRIMEROM ELEKTRONSKOG POPUNJAVANJA PPP-PD OBRASCA
- NAKNADA ZARADE ZA VREME BOLOVANJA PREKO 30 DANA, SA PRIMEROM ELEKTRONSKOG  POPUNJAVANJA PPP-PD OBRASCA
- NAKNADA ZARADE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA, SA PRIMEROM ELEKTRONSKOG  POPUNJAVANJA PPP-PD OBRASCA
- POJEDINI OBLICI NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH, SA PRIMEROM ELEKTRONSKOG  POPUNJAVANJA PPP-PD OBRASCA
- POJEDINI OBLICI DRUGIH PRIMANJA KOJI NEMAJU KARAKTER ZARADE, SA PRIMEROM ELEKTRONSKOG  POPUNJAVANJA PPP-PD OBRASCA
- PRIVREMENI I POVREMENI POSLOVI, SA PRIMEROM ELEKTRONSKOG  POPUNJAVANJA PPP-PD OBRASCA
- UGOVOR O DELU I AUTORSKI UGOVORI, SA PRIMEROM ELEKTRONSKOG  POPUNJAVANJA PPP-PD OBRASCA
- PRIHODI OD KAPITALA
- MOGUĆI PRAVCI PROMENA ZAKONA O RADU I ZAKONA O PIO

PREDAVAČI:
Dr  Momčilo Vasiljević, profesor Visoke poslovne škole strukovnih studija, sa višegodišnjim radnim iskustvom iz oblasti finansija, računovodstva, poreza i  revizije

Nenad Mihailović asistent Visoke poslovne škola strukovnih studija, doktorant Ekonomskog fakulteta, specijalista za finansije i računovodstvo, predsednik Centra za održiv lokalni i regionalni razvoj  
Republički inspektor rada – Inspektorat rada Beograd

DATUM ODRŽAVANJA: 23. maj 2014. godine
MESTO ODRŽAVANJA:  Beograd, Lola poslovni sistem, Bulevar Kralja Aleksandra 84

Uslov za učešće na seminaru je  KOTIZACIJA 13.960,00 dinara + PDV koji je odbitna stavka.
Kotizaciju uplatiti na tekući račun Instituta, koji će biti naznačen na fakturi   koju ćemo poslati nakon Vaše prijave učešća.

U okviru kotizacije, organizatori svakom učesniku obezbedjuju:
- Obiman pisani materijal sa primerima koji se može koristiti u svakodvnom radu u praksi
- Audiovizuelna sredstva za realizaciju seminara
- Posluženje za vreme pauza (kafa, mineralna voda, ručak, sok)
- Spisak svih učesnika sa podacima, u cilju daljih međusobnih komunikacija
- Certifikat

Zbog ograničenog broja mesta, organizatori mole sve zainteresovane da blagovremeno prijave svoje učešće na seminaru, a najkasnije do srede 21. maja 2014. godine.

Poslednji rok za Vaše prijave i uplatu kotizacije je 21. maj 2014.

Telefoni preko kojih  možete prijaviti učešće na seminaru su:

tel. 011/ 2928-005;2030-002;2030-112

tel/fax: 2928-015; 2182-637

mob.tel. 064/ 821-2061