Desetodnevna Masterklas radionica: KARTON, ZEN, GRAĐEVINSKI MATERIJAL 1
Pozivamo Vas da uĉestvujete na desetodnevnoj Masterklas radionici: KARTON, ZEN, GRAĐEVINSKI MATERIJAL. Pripremna faza obeleţavanja 65 godina postojanja Šumatovaĉke: izrada umetniĉkih dela KUTIJA/KUĆA u kojima će biti deponovani drugi umetniĉki sadrţaji koji na odreĊeni/odabrani naĉin predstavljaju koncept/e rada Šumatovaĉke. Vreme održavanja: od 5. do 15. jula 2013. godine, svakodnevno od 17. sati do 21. sata.

Mesto održavanja: Studio na spratu, Šumatovaĉka – Centar za likovno obrazovanje, Šumatovaĉka 122, 11000 Beograd.

Autor i zen majstor: Kosta Bunuševac, diplomirani slikar, multimedijalni umetnik, scenograf, umetnik/glumac u teatru, filmu i na televiziji, dizajner, marketing mag, umetnik-pronalazaĉ, umetnik-muziĉar, umetnik-arhitekta itd. Konkurs je otvoren od 20. do 28. juna 2013. godine.

Potrebno je dostaviti: kraću biografiju i motivaciono pismo (ukupno do 1000 karaktera). Intervju sa prijavljenim učesnicima/ama je 1. jula. 2013. godine sa početkom od 12 sati. Odabir učesnika/ca radionice izvršiće Kosta Bunuševac autor i zen majstor masterklasa. Maksimalni broj učesnika/ca je dvanaestoro.

Cena masterklasa je 100 dinara po satu za svakog učesnika/cu.

Datum objavljivanja rezultata: 3. jula 2013, na веб адресама: www.sumatovacka.rs i www.facebook.com/sumatovacka

Prijave slati Danijeli Ranĉić, struĉnoj saradnici za programe Šumatovaĉke na: danijela @sumatovacka.rs.