Kategorije:
Adresa:
Kapetan Mišina 20/1
11000
Telefon:
011/188-255
Studio za jezik i kulturu Kente
Detaljnije:

- Deca usvajaju, razvijaju i koriste svoje znanje engleskog i/ili nemačkog jezika. Sadržaj je primeren uzrastu dece i mladih i prati teme koje su objedinjene nastavnim planom (cross-curriculum); interaktivna primena jezika; edukativne igre i drama. Uzrast dece i mladih je od 4-14.g. Broj dece u grupi je 4-6; jednom/dvaput nedeljno, 90 min. Programi za predškolski i niži osnovno školski uzrast su autorski, nastali spajanjem iskustva i različitih izvora sadržaja. Za viši osnovno školski uzrast koriste se izdanja Longman, Oxford, Cambridge, Klett, Hueber, zavisno od nivoa znanja i interesovanja polaznika.

- Program interkulture »S decom oko sveta« upoznaje kulture dece sveta – dece Evrope, Azije, Afrike, Amerika, Australije; upoznavanje njihovih običaja, pesama, priča, njihove muzike i jezika, igara i plesova, tradicionalne odeće i hrane, njihove istorije i umetnosti. Uzrast od 4-12 godina; jednom nedeljno, 120 min
Autor programa, Tatjana Rodić, je autor i knjige »S decom oko sveta 1« u izdanju Kreativnog centra, 1998.

Multikulutralni program se paralelno razvija u 3 smera:
• za decu uzrasta 4-6 godina program se realizuje kroz priču u kojoj su spojeni svi elementi vezani za jednu zemlju (jezik, zastava, pesma, igra, tvoračke veštine, hrana, ples...)
• Za decu uzrasta 7-10 godina (od 1.-4. razreda) svaka zemlja se upoznaje kroz osnovne elemente kulture kao što su jezik, muzika, ples, odeća, tradicija i običaji, literatura, igre, hrana. U ovom uzrastu u program su uključena i geografska obeležja zemlje kao i istraživanje flore i faune određene zemlje.
• Za decu uzrasta 11-14 godina (od 5.-8.razreda) svaka zemlja se upoznaje kroz dodatne pojedinosti (geografska obeležja, flora i fauna, istorija, legende i mitovi, arhitektura, umetnost). Deca u ovom uzrastu se podstiču za samostalno kreiranje multikulturalnih projekata.