Adresa:
Maksima Gorkog 13/2
11000
Telefon:
011/245-4207
Mobilni:
063/837-19-18
Website:
Logoped Ranko Vuković
Detaljnije:
Logopedski centar za obrazovanje "Samoglasnici" sa sedištem u Beogradu, je osnovan 1996. a od 2002. je i naučno-nastavna baza Defektološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, odseka logopedija kao i Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, za specijalističke studije rehabilitacije sluha i govora od 2003.

Onog trenutka kada pacijent, odnosno dete sa roditeljima, udje u naš Kabinet, započinjemo procenu. U zavisnosti od “uputne” dijagnoze, pacijenta testiramo nekim od testova za procenu nivoa razvoja i upotrebljivosti - operativnosti jezika i govora. Na kraju pregleda timski pravimo diferencijalno dijagnosticiranje: alalija-dislalija-autizam-rana dečja psihoza-oštećenje sluha - mentalna retardacija – poremećaji govora i jezika udruženih / kao posledica drugih neuroloških poremećaja; i postavljamo našu radnu dijagnozu.

• Glas - Svaka majka sa lakoćom razlikuje poruke koje joj beba šalje glasom. To su bebina saopštenja o njenom stanju, htenjima i potrebama. Dete najviše koristi glas u fazi sticanja osnovnog poverenja. Paralelno sa ovim prejezičkim glasovnim iskazima, odvija se i fonematsko-govorno-jezički razvoj.

• Govor i jezik - Govor podrazumeva: fonaciju, artikulaciju i suprasegmentnu strukturu (tempo, ritam, akcentuacija,...). Jezik podrazumeva: leksiku, semantiku, morfologiju, gramatiku i sintaksu. Verbalna komunikacija medju ljudima zasniva se na govoru i jeziku. Obzirom da govor i jezik nisu identični pojmovi, i poremećaje govora i jezika klasifikujemo kao posebne entitete.

• Sluh - Sluh je prva i poslednja karika u procesu verbalne komunikacije. Beba koja ne čuje nikada neće sama progovoriti. Oštećenje sluha od 40 dB, otežava razumevanje govora 100 puta. Oštećenje sluha klasifikujemo u odnosu na kvantitet, kvalitet i vreme nastanka oštećenja, kao i u odnosu na izgubljeno vreme za rehabilitaciju.

• Čitanje i pisanje - Savremeni metodi obuke čitanja ne omogućavaju ni svakom školskom detetu da ovlada ovim specifičnim sredstvom verbalne komunikacije. Čitanje ima svoju vrednost samo ako dete uspeva da dešifruje značenje pročitanog. Pisanje je najsloženija ljudska aktivnost. Ovo sredstvo verbalne komunikacije angažuje i centralni i periferni nervni sistem, u cilju kodiranja i konzerviranja misaono - jezičke poruke.

U logopedskom centru rade:

• Ranko Vuković, dipl.def.- logoped, vlasnik Centra i glavni i odgovorni terapeut za nemedicinski deo terapije

• Vesna Vuković, lekar, spec. dečje psihijatrije, psihoterapeut, glavni i odgovorni terapeut za medicinski deo terapije

• Ana Rajković, dipl. def. – logoped, terapeut

• Tijana Ranđelović, dipl. def. – logoped, terapeut

• Jelena Stojković, dipl. def. – logoped, terapeut

• Specijalisti po pozivu: ORL-specijalisti, audiolozi, dečji neurolozi…

Beograd
Maksima Gorkog 13 / 2, tel: 011/245-4207

Novi Sad
Slobodana Bajića 20, tel: 063/837-19-18

Centar radi - radnim danima od 09 do 17, subotom i nedeljom po potrebi.